Galleria

taiteilijatEeva-Kaisa Ailus

?


Erja Alander

?


Gloria Badarau-Heikkilä


Eläinrakas taiteilija; Kuvaan mielelläni kaikenlaisia eläimiä, niiden ilmeitä ja olemusta. 

Omat saksanpaimenkoiramme olivat eläessään usein malleina ja 

silkkimaalauksissani esiintyivät hylkeen lisäksi haukat.

____________________________

Animal-loving artist; I like to photograph all kinds of animals, their expressions and their nature.

 Our own German Shepherd Dogs were often models and in my silk paintings 

there were hawks besides the seal.


Larisa Evstifeeva-Auraniemi

?


Oiva Gillsten

?


Tiina Harjola


Puutarhani kunnostaminen ja hoito lohkaisee vapaa-ajastani suuren osan. 

Tätä kautta luonnolliset muodot, symbolit ja koristeet löytävät tiensä töihini luontevasti. 

Värimaailma johon olen syventynyt, niinikään heijastaa luonnollisia 

vivahteita ympäröivistä kallioista, metsistä ja kasveista.

_____________________________

Renovating and caring for my garden is a major part of my free time. 

Through this, natural shapes, symbols and decorations find their way into my work naturally. 

The color scheme which I have deepened, also reflects the natural 

nuances of the surrounding cliffs, forests and plants. 


Tiina Hölli


Kyse on olemisesta nyt täällä. 

Olen läsnä, sitten olen poissa, samoin saavutukseni. 

Ehkä hauraat asiakirjat ovat edelleen, mutta lopulta se katoaa myös. 

____________________

It´s about Being here now.

I am present, then I´m gone, likewise my achievements.

Maybe a fragile documentation remains, but finally it will vanish too. Liisa Ilveskorpi


Taiteeni aiheet syntyvät ikään kuin päiväkirjamerkintöinä. 

Ne ovat visuaalisia havaintoja elämän kulusta, pienistä oivalluksista ja tapahtumista. 

Kaupunkitilan kuvaaminen taidegrafiikan moninaisilla tekniikoilla on loppuelämäni tehtävä.

_________________________

The subjects of my art are created as if they were journal entries. 

They are visual observations of passing life, small insights and events. 

. I consider it my task to capture urban experience with the tools of graphic arts 


Anna-Maija Junnila


Luonto on ollut aina lähellä sydäntäni ja kasvien kylväminen ja istuttaminen 

sekä kasvun seuraaminen on ollut jokakesäistä puuhaa monen vuoden ajan. 

Siementen kehittyminen ja kasvin kasvaminen pienestä siemenestä kauniiksi 

kukaksi on aina yhtä suuri ihme, niin kuin lasten kasvun seuraaminen.

_______________________

Nature has always been close to my heart, and planting and planting plants 

and watching growth have been an evergreen activity for many years. 

Seed development and growing a plant from a small seed to a beautiful 

flower is always as great a miracle as watching children grow. 


Petra Kallio


Työskentelen perinteisen ja kokeilevan taidegrafiikan maailmassa.

Koen mielenkiintoiseksi aika-ajoin vaihtaa grafiikan teknikkaa ja kokeilla 

miten ilmaisuni milläkin tekniikalla muuttuu tai mitä löydän.

_______________________

I  work in the world of traditional and experimental art graphics. 

I find it interesting to change the graphics technique from time to time 

and try out how my expression changes with what technology or what I find. Riitta Kiisto

?


Keanne van de Kreeke


Kuvitustyö on kuin työkalupakki, joka koostuu loputtomista väreistä, muodoista ja materiaaleista.

 Tyylinsä on melko herkkä ja vahvuutensa monipuolisuuta. Hän työskentelen vaihtelevilla aloilla:

 kirjoja, opetusmateriaaleja, tuotesuunnittelua, teatteria ja julkisia paikkoja

________________

Illustration is like a toolbox that consists of endless colors, shapes and materials. 

My style is quite delicate and my strenght is versatility. I work in a variety of fields: 

books, teaching materials, product design, theater and public places. 


Jenny Kurpen


Taiteilijana olen kiinnostunut elämästä, luonnosta, valosta, teatteritilasta, 

musiikki elävien vaikutelmien ja inspiraation lähteenä. 

Olen kiinnostunut erilaisten värien ja odottamattomien materiaalien 

käytöstä ja tekniikoita, odottamaton yhdistelmä siitä. 

__________________

As an artist I'm interested in life, nature, light, theatre space

music as a source of vivid impressions and inspiration. 

I am interested in the use of different coloring and 

unexpected materials and techniques, unexpected combinations of it.Hilkka Laakkonen


Nk.kantaaottavaa taidetta ei kyllä taida syntyä...tai eihän sitä tiedä. 

Jostain syystä kaikista helpoimmin syntyy aina kuva ihmisestä...useimmiten naisen kroppa. 

Niissä on aina joku tunnetila meneillään.

____________

So-called artistic art doesn't seem to be born ... or you don't know it. 

For some reason, the easiest of all is to create a picture of a man ... most often a woman's body. 

They always have some emotional state going on.


Seppo Lagom


Olen opetellut Varsinais-Suomea ja oppinut elämistä ja olemista. 

Koettu on siirtynyt kankaalle ja satoihin luonnosvihkoihin.

Seitsemän vuotta olen matkustanut saaristoon huhtikuussa ja maalannut pelloilla ja metsissä.

_____________

I have learned to Southwest Finnish and learned from living and being. 

The affection has moved to the canvas and hundreds of sketchbooks. 

For seven years I have traveled to the archipelago in April and painted by fields and forests. 


Hanna Lamnaouer


Minua kiehtoo todellisuuden mystisyys. 

Tavoittelen suggestiivista, levollista, kaihoisaa, sielukasta, unenomaista ja salaperäistä tunnelmaa. 

Tyyni vesi, puiden latvat, yksinäiset saaret ja hämyisät metsänreunat 

sopivat animistiseen maisemamaalaukseen.

____________

I'm fascinated by the mystery of reality. 

I strive for a suggestive, restful, eager, soulful, dreamy and mysterious atmosphere. 

The calm water, the treetops, the lonely islands and the shady forest edges 

make for an animistic landscape painting. 


Piia (Raija) Lehti


Teoksissa koko luomakunta näyttää avautuvan kuin yllätyksiä hersyvä aarrearkku. 

Ihmisten ja eläinten hahmot vaihtavat osia ja rooleja, tunnelma on jännittävä, unenomainen.

Teen kuvia, joista itse innostun. Tykkään hirmuisesti yhdistellä erilaisia asioita. 

Roolit ja yhdistelemät ovat luonnollisia, kuin ne oikeasti olisivat olemassa.

____________

In the works, the entire creation seems to open up like a treasure chest full of surprises. 

Human and animal characters swap parts and roles, the atmosphere is exciting, dreamlike. 

I make pictures that I get excited about. I really like to combine different things. 

Roles and combinations are as natural as they really are.Lotta Leka


Työskentelen usein omakuvallisista lähtökohdista. Omakohtaisuus tuo monesti aiheen

 koskettavammin ja puhuttelevammin esille samalla käsitellen kuitenkin yleisiä aiheita. Kuvani ovat

 moninaisesti tulkittavissa, ja katsoja voi "poimia" kuvasta sen, minkä kokee hyödylliseksi itselleen.

___________

I often work from self-portraits. Personalization often brings up the subject in a more touching and

 engaging way, while addressing common themes. There are many interpretations of my images,

 and the viewer can "pick" out of what they find useful.


Pekka Leppälä


Olen aina ihaillut vanhaa käsityötaitoa, niinpä iäkkäät jo kuluneet rakennukset, 

arkiesineet ja kulkupelit ovat mieliaiheitani, ruoste erityisesti "bravuurini". 

Luonnonvalokuvaajana tietysti linnut ja kasvit ovat mieliaiheitani.

___________

I have always admired the old craftsmanship, so the elderly already worn out buildings, 

everyday objects and the running games are my favorite topic, rust in particular, "my specialty." 

Of course, as a nature photographer, birds and plants are my favorite subjects.


Satu-Maaria Mäkipuro


Haluan tehdä työtä suunnittelematta ja antaa käsien viedä. 

Pyrin olemaan harhaileva tarkkailija, joka oikealla hetkellä tarttuu 

pinnalle nousevaan vihjeeseen ja kiskaisee sen tähän aikaan ja paikkaan.

Minua kiehtovat näkymättömät maailmat, ajattomat paikat ja unenomaiset tilat. 

Pohdin töissäni myös elävänä, ajattelevana olentona olemisen mysteeriä.

___________

I want to work without planning and let the hands take me away.

I aspire to be a wandering observer who, at the right moment, 

grabs and hurls a hint at the surface at this time and place. 

I am fascinated by invisible worlds, timeless places and dreamlike spaces.

In my work, I also reflect on the mystery of being a living, thinking being.


Riika Niittonen

?


Hannu Nikander


Villi luonto ei ole villi Nikanderin maalauksissa. 

Ennemminkin luonnon eläimet näyttävät hänen töissään hyvin sympaattisilta ja inhimillisiltä.

________

Wild nature is not wild in Nikander's paintings. 

Rather, the animals in nature seem to be very sympathetic and humane in his work.


Liisa Pietola

?


Arja Pykäri


Maalaukseni ovat pääasiassa tarinoita ihmisen elämänkaaren eri vaiheista, 

ajatuksia, tunteineen ja tunnelmineen. Minua kiinnostaa se mitä emme näe 

toisissamme mikä on salattua ja mikä on totta, roolia tai valhetta.

Maalausteni tarinoiden sisältöä vahvistan vaihtelevalla pintarakenteella, 

väreillä ja symboliikalla. Maalaan enimmäkseen öljyväreillä kankaalle ja vanerille.

______________________________________

My paintings are mainly stories about different stages of the human life cycle, 

thoughts, feelings and moods. What interests me is what we don't see in each other, 

what's hidden, what's true, role or lie. I reinforce the content of the stories in my paintings 

with varying texture, colors, and symbolism. I paint mostly with oil paint on canvas and plywood.Aila Salmivaara


Olen vetänyt Teijon Kyläyhdistyksen keramiikkapajaa 6 vuotta vapaaehtoisena. 

Oma työskentely on pääasiallisesti grafiikan parissa. 

Galleriassani Anttilantiellä on grafiikan prässi, jolla olen vedostanut metalligrafiikkaa. 

Vuosien varrella olen tehnyt puupiirroksia ja monivärisiä linotöitä 

keraamisen kuvanveiston ohella ja myös maalauksia öljy- ja akryylivärein.

______________________________________

I pulled Teijo pottery village association six years as a volunteer. 

My own work is mainly on graphics. 

On the road the gallery Anttila is the graphics crease, which I have made yearly etchings. 

Over the years, I've made woodcuts and multicolored linotöitä 

In addition to ceramic sculpture and paintings in oil and acrylic colors.


Helena Suni


Pidän valon ja varjojen leikistä, luonnonmateriaalien rouheudesta, 

niiden pinnan tuntumasta ja struktuurista. 


I like the play of light and shadows, the roughness of natural materials, 

their surface texture and structure. 


Tea Tikka


Teen kuvia jokapäiväisestä elämästäni ja hetkistä, 

jotka tekevät minut onnelliseksi. Jaan ne ihmisten kanssa.

Toivon, että taiteeni auttaa ihmisiä nauttimaan hetkestä 

____________________________________

I make pictures of my everyday life and the moments 

which make me happy. I will share them with people. 

I hope that my art helps people to enjoy the moment 

and to notice small things that are near.


Kiisi Toivanen


Innostavat ja mielen valtaavat teokset syntyvät omasta huumorista, 

ympäröivistä tilanteista ja tilauksesta.

Kiisi tekee paljon tilaustöitä, sillä monet tuntuvat nauttivat nähdessään 

läheistensä maalatun aasin tai vaikka kirahvin hahmoon!

_______________________________________

Inspiring and mind-boggling works are born out of your own humor, 

the surrounding situations and the order. 

Kiisi does a lot of custom work because many seem to enjoy 

seeing a loved one painted donkey or even a giraffe character!


Aino Toivettula


Siipien liittäminen ihmishahmoon tai olentoon kuvaa minulle syvää kohtaamista.

Tällöin olen aistinut kuvattavassa jotain ainutkertaista ja määrittämätöntä.

Liitän usein teokseen luontoelementin, tässä työssä oksat. 

Luonto on minulle tärkein osa olevaa.

______________________________________

Attaching wings to a human figure or being represents a deep encounter for me. 

In this case, I sensed images the way something unique and undefined. 

I often associate a nature element with the work, the branches in this work. 

Nature is the most important part to me.


Suvi Toivoniemi


Teosteni aiheina ovat usein arkiset esineet ja asiat. 

Haluan käsitellä kaikille tuttua aihetta ja kuvata sitä positiivisessa valossa. 

Maalaan pääasiassa öljy- ja akryyliväreillä. Teen myös grafiikkaa.

_____________________________________

My works often focus on everyday objects and things. 

I want to address a familiar subject and portray it in a positive light. 

I mainly paint with oil and acrylic paints. I also make graphics.


Helena Tuura


Aloitin omakuvilla. Pikkuhiljaa esittävät kuvat muuttuivat abstrakteiksi. 

Mutta jossain vaiheessa en enää saanut mitään irti niistä 

ja kuin itsestään teokseni muuttuivat jälleen ihmiskuviksi. 

Viime vuosina siveltimen veto on muuttunut viivaksi. 

Työskentelen sykleittäin.

______________________________________

I started with self portraits. Little by little the images became abstract. 

But at some point I did not get any more out of them 

and as my works turned into human images again. 

In recent years, the brush stroke has become a stroke. 

I work in cycles.


Andréa Vannucchi


Ihmisten elämäntavat ja elämäntarinat ovat olleet pääteemani työssäni. 

Harjoittelu on enimmäkseen valokuvausta (valokuvia ja videota), 

mutta työskentelen myös grafiikan ja yhteisötaiteen kanssa.

______________________________________

People's ways of living and life stories have been major themes in my work.

My practice is mostly photographic (stills and video), 

but I also work with printmaking and community art. 


Hanna Virtomaa


Lasitaiteilijana koen olevani luova kädentaitaja, 

vaihtelevat aiheeni sekä suunnittelen että toteutan itse. 

Lasia työstämällä käsittelen ympärilläni olevia asioita, jotka koskevat tai koskettavat minua. 

Itselleni - kuten monelle muulle lasista lumoutuneelle - olennaisinta on lasin ja valon liitto, 

joka parhaimmillaan luo upeita heijastumia tai moninkertaistaa värien voiman.

______________________________________

As a glass artist, I feel that I am a creative handyman, 

varying my subject matter, both designing and implementing myself. 

By working with glass, I deal with things around me that touch or touch me. 

For me - like many other people fascinated by glass - the most important thing 

is the union of glass and light, which at its best creates stunning reflections 

or multiplies the power of colors.